Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Meike Schreurs van KernCreatie die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
3. Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
4. Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met KernCreatie en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard;

Artikel 3. Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Afspraken en kosten individuele coaching

1. Na een kennismakingsgesprek wordt voor het totaal aantal benodigde sessies een inschatting gemaakt. Eventuele niet begrote extra uren, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt;
2. Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst door de coachee. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur wordt de sessie alsnog in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever of de coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren;
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor opdrachtnemer op het gebied van coaching.

Artikel 5. Contractduur en opzegging

1. Een overeenkomst voor een coachings- of begeleidingstraject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd;
2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn
financiële verplichtingen te voldoen;
3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de
overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Betaling

1. KernCreatie dient na afloop van de verrichte werkzaamheden, een gespecificeerde factuur in met een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen van 3%. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd;
4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag;
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
7. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, of bij specifieke opdrachten, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden een voorschot van 50% van de totale som (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen. Dit wordt bij de opdrachtbevestiging vastgelegd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Geheimhouding

1. KernCreatie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn en deze alleen vermenigvuldigen met bronvermelding;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2017.

 

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

KernCreatie, vertegenwoordigd door Meike Schreurs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga dan ook zorgvuldig om met de gegevens die ik ter beschikking heb gekregen.

Contactgegevens:
http://www.kerncreatie.com
Meike Schreurs is de eigenaar en enige betrokkene m.b.t. de verworven gegevens. Zij is in die zin de Functionaris Gegevensbescherming van KernCreatie. Wil je contact opnemen dan kan dat via kerncreatie@gmail.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt;
KernCreatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik kan verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– (Mobiel) telefoonnummer
– Eventueel je bedrijfsnaam
– IP-adres
– Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt;
KernCreatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou als je door KernCreatie gecoacht wordt: gegevens over jouw gezondheidssituatie. De gegevens over jouw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer niet zonder deze gegevens de dienstverlening geleverd kan worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt;KernCreatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om training & consulten of coaching op maat te geven
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je de mogelijkheid te bieden voor producten van http://www.discfactor.nl
  • Voor het verzenden van de nieuwsbrief waarop jij jezelf inschrijft via de website

Geautomatiseerde besluitvorming
KernCreatie neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder een mens van KernCreatie. KernCreatie gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
KernCreatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Standaard persoonsgegevens:  Fiscale Bewaartermijn 7 jaar.
Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie: zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven.

Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten: 2 jaar.
KernCreatie gebruikt maakt gebruik van producten van http://www.discfactor.nl. In deze omgeving hebben gebruikers alleen toegang tot hun eigen gegevens. Gegevens van inactieve gebruikers worden bewaard voor twee jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
KernCreatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KernCreatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Als je de website http://www.kerncreatie.nl bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor – aan de hand van jouw IP-adres – bepaalde informatie kan worden bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je de website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert.

Facebook advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Nieuwsbrief
Je kunt je vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen, nuttige informatie en inspiratie. Je kunt je eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief in de nieuwsbrief/mailing zelf. Om een nieuwsbrief te kunnen ontvangen geef je je e-mailadres en je naam aan ons door.  De leverancier van het nieuwsbriefsysteem is gevestigd in de Verenigde Staten en gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Gegevens van nieuwsbriefontvangers worden dus met een passend beveiligingsniveau doorgegeven aan een land buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KernCreatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij KernCreatie een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kerncreatie@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, word je gevraagd een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
KernCreatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op kerncreatie@gmail.com.

Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

KernCreatie, mei 2018